BIP2019-04-30T10:51:45+00:00

bip

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/263/14
Rady Gminy Hyżne
z dnia 29 stycznia 2014 r.

 STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HYŻNEM 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

 • 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, zwany w dalszej części niniejszego Statutu „Ośrodkiem Kultury” został utworzony na mocy Uchwały Nr XX/65/77 Gminnej Rady Narodowej z dnia 29 czerwca 1977 roku.
 1. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Hyżne.
 2. Ośrodek Kultury na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Hyżne pod numerem 2 z dnia 26 marca 1992 r. i posiada osobowość prawną.
 3. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • 2. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym.
 1. Ośrodek Kultury działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

2) Niniejszego statutu.

 • 3. 1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność na obszarze Gminy Hyżne.
 1. Ośrodek Kultury może prowadzić swoja działalność na terenie powiatu, województwa podkarpackiego i całego kraju a także poza jego granicami.
 2. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Hyżnem nr 182.
 3. Ośrodek może tworzyć i prowadzić na terenie gminy filie.
 • 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Hyżne.
 • 5. Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę instytucji w pełnym brzmieniu:

Gminny Ośrodek Kultury

36-024 Hyżne 182

Rozdział II.
Zakres działalności

 • 6. 1. Podstawowym celem statutowym Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej.
 1. Ośrodek Kultury realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
 2. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego programu.
 • 7. Ośrodek Kultury realizuje podstawowe zadania w szczególności poprzez:

1) Przygotowanie i umożliwienie społeczeństwu aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2) Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.

3) Promocję twórczości, oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych.

4) Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.

5) Tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego.

6) Wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych.

7) Dostarczanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

8) Organizowanie różnorodnych form odbioru kultury.

9) Organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej.

10) Prowadzenie stałych form działalności w postaci zespołów artystycznych i kółek zainteresowań, w szczególności:

– orkiestra dęta z Dylągówki,

– ZPiT Hyżniacy – grupa dziecięca, młodzieżowa i starsza,

– zespół tańca nowoczesnego,

– mażoretki ,

– kapela ludowa „Hyżniacy.”

11) Organizację konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki.

12) Organizację wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

13) Organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

14) Współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej.

 • 8. Ośrodek Kultury współdziała z innymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami oraz stowarzyszeniami i Kościołami w celu upowszechniania kultury, zaspokajania i rozwijania potrzeb kulturalnych społeczeństwa.
 • 9. 1. Ośrodek Kultury może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
 1. Ośrodek Kultury może prowadzić ogniska artystyczne .
 2. Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia wymienionej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

Rozdział III.
Zarządzanie i organizacja

 • 10. 1. Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
 1. Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
 2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Hyżne na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 3. Dyrektor Ośrodka Kultury jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka Kultury.
 4. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników do prowadzenia podstawowej działalności statutowej tj. instruktorów oraz pracowników administracji i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Ośrodka Kultury.
 • 11. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) planowanie i kierowanie działalnością merytoryczną Ośrodka Kultury,

2) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Ośrodka Kultury,

3) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania,

4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Ośrodka Kultury,

5) właściwy dobór kadr,

6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

7) tworzenie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi oraz właściwymi organami administracji państwowej,

8) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

 • 12. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka Kultury składa Dyrektor Ośrodka Kultury lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
 • 13. Szczegółową strukturę wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa

 • 14. 1. Organizator zapewnia Ośrodkowi Kultury niezbędne środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność.
 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Ośrodek Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

1) W planie finansowym wyodrębnia się:

 1. a) przychody z prowadzonej działalności;
 2. b) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 3. c) koszty, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

– płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

– zakup towarów i usług;

 1. d) środki na wydatki majątkowe;
 2. e) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
 3. f) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
 4. Obsługę księgowo-finansową Gminnego Ośrodka Kultury prowadzi Główny Księgowy GOK.
 5. Dyrektor corocznie w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym przedkłada organowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.
 • 15. 1. Źródła finansowania Ośrodka Kultury:

1) Środki finansowe przekazane Ośrodkowi Kultury przez Organizatora w formie dotacji:

 1. a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty,
 2. b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 3. c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa.

3) Dochody własne.

4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

5) Inne źródła oraz pozyskane środki zewnętrzne, w tym fundusze Unii Europejskiej.

 1. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 • 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Hyżne, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.
 1. Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Mienie Ośrodka Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.
 3. Budynki Ośrodka Kultury przeznaczone są wyłącznie na działalność kulturalną.
 4. Ośrodek Kultury gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

 • 17. 1. Połączenia z inną Instytucją Kultury, podziału lub likwidacji Ośrodka Kultury dokonuje Organizator na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 1. Dokonanie zmian w niniejszym Statucie następuje w drodze uchwały Rady Gminy.
 • 18. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik do Zarządzenia

Nr 2./2019

z dnia 04.04.2019 r.

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.
 3. Administratorem systemu monitoringu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem zwany dalej GOK.

§ 2

Celem instalacji monitoringu w GOK jest:

 1. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
 3. Ochrona mienia GOK,
 4. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
 2. Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku GOK).
 3. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz budynku w – w holu na parterze, oraz na zewnątrz skierowane na prawą i lewą przednią stronę budynku.
 4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem.

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.
 2. Na tablicy ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej GOK zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez dyrektora GOK w Hyżnem.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do dyrektora GOK w Hyżnem.  z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej GOK www.gok.hyzne.pl.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania dyrektora GOK w Hyżnem.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda